Bir Ah De Bin Ah İşit!

Mustafa Baştaş
  • Facebook da Paylaş
  • 03-07-2015 07:46
  • 0 yorum
  • 1174 okunma

Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu (SGK) şef­le­ri­nin mağ­du­ri­ye­ti ile il­gi­li yaz­dı­ğı­mız ya­zı­yı oku­yan bir­çok ar­ka­da­şı­mız de­ği­şik ile­ti­şim araç­la­rı ile ula­şa­rak te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti­ler. Bu te­şek­kür­le­rin ara­sın­da bi­ri de si­tem içe­rik­li bir ya­zıy­dı ve bu yaz­dık­la­rı­nın ya­yın­lan­ma­sı­nı ri­ca et­mek­tey­di. Dev­let me­mur­la­rı­nın ba­sı­na de­meç ver­me­le­ri ya­sak ol­du­ğu için ar­ka­da­şı­mı­zın is­mi­ni ver­me­den, onun gö­rüş­le­ri­ne ay­nen ka­tıl­dı­ğım­dan bu kar­de­şi­mi­zin ifa­de et­tik­le­ri­ni içe­ri­ği­ni et­ki­le­me­den kı­sal­ta­rak ya­yın­lı­yo­rum: 

“Ya­zı­nız­da be­lirt­ti­ği­niz gi­bi SGK me­mur­la­rı­na bü­yük­şe­hir­ler­de ça­lış­tı­ğı için 666 KHK ön­ce­si bir ek öde­me ya­pıl­mak­ta idi. SGK me­mur­la­rı­na der­ken hiz­met­li me­mur, me­mur, şef, V.H.K.İ. vb. tüm ça­lı­şan­la­rı kas­te­de­rek söy­le­mek is­te­rim. Ya­ni so­run sa­de­ce bir kad­ro­ya ait bir so­run de­ğil.  

Ya­zı­nız­da be­lirt­ti­ği­niz gi­bi ye­ni bir gö­re­ve atan­ma do­la­yı­sıy­la ek öde­me ke­sil­mek­tey­di. 

BÜ­YÜK­ŞE­HİR FAR­KI 666 KHK ÇIK­MA­DAN ÖN­CE KİM­LE­RE VE­Rİ­Lİ­YOR­DU?

Bü­yük­şe­hir­ler­de ça­lı­şan tüm per­so­ne­le bu fark ve­ri­li­yor­du. Özel­lik­le İs­tan­bu­l’­da me­mur­la­rın ge­çim sı­kın­tı­la­rı, İs­tan­bu­l’­un ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı bi­le­rek sa­yın bü­yük­le­ri­miz ta­ra­fın­dan bu fark uy­gun gö­rül­müş­tü. Çün­kü İs­tan­bu­l’­da­ki per­so­nel­ler, da­ha iyi ya­şam ko­şul­la­rı­na sa­hip ol­mak ve iş stre­sin­den, yo­ğun­luk­tan kaç­mak için ta­yin is­te­mek­te ve İs­tan­bu­l’­dan kaç­ma­ya ça­lış­mak­tay­dı­lar. Bu ka­çı­şı ön­le­mek ve İs­tan­bu­l’­a çö­züm bul­mak ve ça­lı­şa­nı mem­nun et­mek için ge­ti­ri­len bir dü­zen­le­me idi.

666 KHK KİM­LER­DE KE­SİN­Tİ­YE YOL AÇI­YOR?

666 KHK ile sa­de­ce sı­nav ka­za­nan­la­rın pa­ra­sı ke­sil­mi­yor ya­ni sa­de­ce sı­nav ka­za­nan­lar­da bir ke­sin­ti­ye yol aç­mı­yor. Me­mur­luk­tan V.H.K.İ. ye ge­çen­ler­de ve Hiz­met­li Me­mur­luk­tan Me­mur­lu­ğa ge­çen­ler­den de ke­si­li­yor. Ya­ni sa­de­ce kad­ro de­ğil un­van de­ği­şik­li­ğin­de de ke­si­li­yor. 

İs­tan­bu­l’­da me­mur­la­rın (Me­mur­luk­tan V.H.K.İ’­ye ge­çen­le­rin) aç­mış ol­du­ğu 200’e ya­kın da­va var. Da­va so­nuç­la­rın­da mah­ke­me­ler ka­rar­la­rı­nın yo­rum­la­rın­dan ola­yı Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne ka­dar gö­tü­re­cek sü­re­ci işa­ret edi­yor­lar ve bu sü­reç­te de me­mur­lar yal­nız bı­ra­kı­lı­yor. Ya­ni me­mur­la­rın ya­nın­da hiç kim­se, hiç­bir der­nek dur­mu­yor. Çün­kü ka­ri­yer mes­lek de­ğil­ler. Yal­nız bı­ra­kıl­ma­la­rı ile il­gi­li ko­nu­yu da siz­le­rin tak­di­ri­ne bı­ra­kı­yo­rum. 

PE­Kİ ME­MUR­LA­RIN NE­DEN SA­YI­CA ÇOK OL­MA­SI­NA RAĞ­MEN HAK­SIZ­LI­ĞA UĞ­RA­DIK­LA­RIN­DA YAN­LA­RIN­DA KİM­SE OL­MU­YOR? 

Ce­vap “Un­van al­gı­sı”. Her za­man en dü­şük ola­rak gö­rül­dük­le­ri için yal­nız bı­ra­kıl­dık­la­rı­nı dü­şün­mek­te­yim. O za­man so­ru­nu sa­de­ce SGK şef­le­ri­ne in­dir­mek ola­yı mi­ni­mi­ze et­mek de­mek­tir. 200’e ya­kın da­va açan in­sa­nı bir kez da­ha mağ­dur et­mek de­mek­tir.

Ay­nı oda­da me­mur­luk­tan V.H.K.İ’­ye ge­çen­le geç­me­yen yan ya­na otu­ru­yor ve V.H.K.İ.  me­mur­dan 200 TL az ma­aş alı­yo­r… 

Sağ­lık SGM’­de bu olay da­ha be­lir­gin, bi­ri­si di­ğe­rin­den (un­van de­ğiş­tir­me­yen) 400 TL faz­la alı­yor.

O za­man so­ru şu: Ka­nun uy­gu­la­nır­ken hiç­bir ma­aş ar­tı­şı ol­ma­dan hiz­met­li me­mur­luk­tan me­mur­lu­ğa ge­çen ve­ya me­mur­luk­tan V.H.K.İ’­ye ge­çen in­san­la­rın su­çu ne? Ne­den ma­aş­la­rı aza­lır. 

Ki ay­nı işi yap­ma­la­rı­na ve yan ya­na otur­ma­la­rı­na rağ­men.

O za­man ge­le­lim baş­ta­ki so­ru­la­ra; 200 me­mur da­va aç­mış ve de­vam edi­yor. Ve so­run me­mur­la­rın so­ru­nu. Ya­ni “e­şit işe eşit üc­ret” so­ru­nu. Ya­ni ay­nı ma­sa­da ay­nı gö­rev ya­pan in­san­la­rın 400 TL’­lik fark kay­bı­na uğ­ra­ma­la­rı. Ya­ni kad­ro de­ğiş­tir­me­yen hiz­met­li me­mu­run V.H.K.İ’­den da­ha faz­la pa­ra al­ma­sı so­ru­nu. Me­mur­dan da­ha faz­la pa­ra al­ma­sı so­ru­nu...

Ama re­ali­te­yi de ka­bul edi­yo­rum evet bu sı­nav­dan ge­çen­le­rin hak ka­yıp­la­rı var ama tek­rar be­lirt­mek ge­re­kir­se bu so­run sı­na­vı ka­za­nan­la­rın so­ru­nu de­ğil 2012 yı­lın­dan be­ri uğ­ra­dı­ğı­mız SGK’­da kad­ro, un­van de­ğiş­ti­ren ki­şi­le­rin uğ­ra­dık­la­rı ka­yıp­lar­dır. 

Ay­rı­ca bu far­kın İs­tan­bul gi­bi bü­yük­şe­hir­de ya­şa­yan in­san­la­rın eko­no­mik ola­rak ze­de­len­me­me­si için ge­ti­ril­di­ği­ni ve hü­kü­me­ti­mi­zin biz SGK me­mur­la­rı­na ge­tir­miş ol­du­ğu en bü­yük hak­lar­dan bi­ri­si ol­du­ğu­nu unut­ma­mız ge­re­kir. Bu yan­lış­tan dö­nül­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şün­mek­te­yim.”

Ya­zı­nın be­lir­li kı­sım­la­rın­da kö­şe ya­zı­sı­nın be­lir­li bir uzun­luk­ta ol­ma­sı ge­rek­ti­ği için kı­salt­ma­lar yap­tım. An­cak özet­le kar­de­şi­miz SGK’­da ya­şa­nan hak­sız­lı­ğın sa­de­ce şef­le­re öz­gü bir so­run ol­ma­dı­ğı­nı ve so­ru­nun tüm ça­lı­şan­la­rı et­ki­le­di­ği­ni biz­le­re ilet­miş ol­du. Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mız Ah­met DA­VU­TOĞ­LU­’nun ada­let ko­nu­sun­da­ki has­sa­si­ye­ti­ne ina­nı­yor ve 666 sa­yı­lı KHK’­nın ya­rat­tı­ğı bu ada­let­siz uy­gu­la­ma­la­rın bir an ön­ce çö­zü­me ka­vuş­tu­rul­ma­sı için ta­li­mat ve­re­ce­ği­ne yü­rek­ten ina­nı­yo­rum.

 

Kaynak:Vahdet Gazetesi

Yasal Uyarı : Yayınlanan Makale/Haber/Foto/Video ve diğer içeriklerin tüm hakları saklıdır. İçeriklere yapılan yorumlardan suç teşkil eden içeriğe sahip yorumlar onaylanmaz. Bu tür durumlarda yasal sorumluluk yorumu yapan kişiye aittir. Gerektiği takdirde yorumun yapıldığı ip adresi ve benzeri bilgiler gerekli mercilerle paylaşılır.
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !

YAZARIN DİĞER YAZILARI