Savcı açığa almak

Nusret Çiçek
  • Facebook da Paylaş
  • 08-01-2015 13:47
  • 0 yorum
  • 567 okunma

Hu­kuk dev­le­ti ol­du­ğu­mu­zu id­di­a et­ti­ği­mi­ze gö­re yan­lış ya­pan her kim­se hu­kuk çer­çe­ve­sin­de ce­va­bı­nı yar­gı­ya ver­me­li­dir. Di­ye­cek­si­niz ki ha­ni ne­re­de o yar­gı!

Kim kay­bet­miş ki biz de bu­la­lım...

2009’lar­dan ön­ce bir­kaç se­fer yaz­mış­tım, tek­rar et­miş ola­yım.

Er­ge­ne­kon ör­gü­tü­ne kar­şı ya­pı­lan ope­ras­yon­lar ik­ti­da­rın he­nüz ke­mik­le­şe­me­di­ği dö­ne­me rast­lar.

Hat­ta Ze­ke­ri­ya Öz es­ki ku­rul (Ka­dir Öz­bek) za­ma­nın­da ta­yin edi­len sav­cı­lar­dan.

Ger­çek bu iken, mu­ha­le­fet sü­rek­li ik­ti­da­ra yük­len­di.

Dik­kat çe­ki­ci bir so­ru; dün ne­den yük­len­di? Şim­di ne­den yük­len­mi­yor?

Yan­lış ya­pıl­dı, doğ­ru ya­pıl­dı bir ta­ra­fa, so­nuç­ta si­ya­si ira­de­nin özel­lik­le de İs­la­mi ke­si­min en çok şi­ka­yet et­ti­ği as­ke­ri ve­sa­ye­tin hı­zı ke­sil­di mi ona bak­mak la­zım. 

Şu an­da as­ker kış­la­sın­da, si­ya­set de işi­nin ba­şın­da.

Bu bir aşa­may­dı aşıl­dı.

Ta­bi ki dur­duk yer­de aşıl­ma­dı, efor sarf edil­di, ri­zi­ko­lar gö­ze alın­dı.

So­nuç­ta bir ta­kım dar­be plan­la­rı ile yeral­tın­dan çı­kan cep­ha­ne­lik­ler ele ge­çirilince yük­sek rüt­be­li bir­çok su­bay yar­gı­la­na­rak ce­za al­dı. Ce­za­yı ve­ren de bu ül­ke­nin mah­ke­me­le­ri.

17 Ara­lık 2014’e ka­dar de­niz sa­kin, gö­rüş me­sa­fe­si açık.

Mİ­T’­e ait mü­him­mat do­lu tır­la­rın bir el ta­ra­fın­dan dur­du­ru­la­rak ara­ma ya­pıl­ma­sı ve de gö­rev­li­le­rin hır­pa­lan­ma­sı ola­yın­da he­def­ler doğ­ru­dan Er­do­ğa­n’­ı gös­te­ri­yor­du.

Şi­mon Pe­re­s’­e “O­ne mi­nu­te­” çe­ken ve de ko­lay yö­ne­ti­le­me­yen Uzun Adam gi­de­cek, ik­ti­dar ise Ab­dul­lah Gül, cum­hur­baş­kan­lı­ğın­da ye­ni bir baş­ba­kan­la yo­lu­na de­vam ede­cek.

Ders­ha­ne­ler ola­yı ise tu­zu bi­be­ri...
...

Asıl be­nim an­la­ya­ma­dı­ğım, dün Ay Işı­ğı, Sa­rı Kız, Er­ge­ne­kon, Bal­yoz gi­bi dar­be­ci ör­güt­ler ül­ke için bi­rin­ci de­re­ce­de teh­li­ke arz eder­ken Pa­ra­lel Ya­pı­lan­ma öne na­sıl geç­ti?

Ya­ka­la­nan­la­ra ba­kı­yo­rum; bir­çok po­lis içe­ri alı­nı­yor, de­lil ye­ter­siz­li­ğin­den sa­lı­nı­yor.

Bir el san­ki ge­le­ce­ğin mağ­dur­la­rı­nı üre­ti­yor...

Ga­rip olan, bu iş­ler yurtiçin­de olur­ken dı­şa­rı­da ce­ma­atin ba­ron­la­rı ra­hat dur­mu­yor.

Ül­ke­yi gâ­vur­la­ra şi­kâ­yet ede­rek iti­bar­sız­laş­tır­mak ola­yın dü­şün­dü­rü­cü bir baş­ka bo­yu­tu­dur.

Ak­lı­se­lim­le­re sor­mak la­zım, ül­ke yurtdı­şın­da iti­bar kay­be­der­se ce­ma­at ne el­de et­miş ola­cak?

Ze­ke­ri­ya Öz’­ün açı­ğa alın­ma ne­de­ni­ne ba­kı­yo­rum, hak­kın­da ya­pı­lan suç­la­ma­lar gö­re­vin­den zi­ya­de “tu­tum ve dav­ra­nış­la­rı ile mes­le­ğin iti­ba­rı­nı ze­de­le­mek­le­” ala­ka­lı...

So­run sa­de­ce bu ka­dar­la sı­nır­lı ise bu tip suç­la­ma­lar her ha­kim ve sav­cı­ya ya­pı­lır. 
...

Ben­zer olay­lar be­nim de çok­ça ba­şım­dan geç­ti.

İk­ti­dar­da Ana­va­tan, oyu­muz da onun....

Şu me­la­net por­no iş­le­ri... Şeh­rin özel­lik­le iki si­ne­ma­sın­da okul çı­kı­şı gös­te­ri­ye ko­nu­lan por­no film­le­rin se­yir­ci­le­ri kü­çük ço­cuk­lar... Em­ni­yet bu re­za­le­ti bi­li­yor­du, an­cak amir­le­ri yü­zün­den bir şey ya­pa­mı­yor­du. Ola­yı du­yun­ca dev­re­ye re­sen gir­mek zo­run­da kal­dım.

Teb­di­li kı­ya­fet ya­nı­ma al­dı­ğım si­vil po­lis­ler­le her iki si­ne­ma­nın iş­le­ten­le­ri­ni su­çüs­tü yap­mak­la bir­lik­te ma­ki­ne­le­ri­ni sök­tür­te­rek ema­ne­te al­dım.   

Kar­şı­ma si­ne­ma­la­rın sa­hi­bi ile kir­li ka­zan­ca or­tak olan mil­let­ve­ki­li çık­tı. 

Hay­dı ba­ka­lım, ada­let mü­fet­tiş­le­rin­den kur­tar ya­ka­nı...

Bi­ri git­ti iki­si gel­di... Arı­yor­lar, ta­rı­yor­lar açı­ğı­mı bul­sa­lar yo­la­cak­lar.

Bi­li­yor mu­su­nuz? İki şe­yin par­ti­si ol­maz; bi­ri­si por­no­dur, di­ğe­ri de rüş­vet­tir.

O za­man ik­ti­dar por­no­cu­ya, CHP teş­ki­lâ­tı da ba­na sa­hip çık­tı....

Hak­kın­da hem por­no­dan hem de güm­rük ka­çak­çı­lı­ğın­dan so­ruş­tur­ma baş­lat­tı­ğım mil­let­ve­ki­li yü­zün­den Ana­va­tan­lı ba­kan ta­yi­ni­mi Bo­lu­’ya çı­kar­dı. O yüz­den Öz ile bir ba­kı­ma ak­ra­ba sa­yı­lı­rız!

Aka­bin­de (yet­ki­len­di­re­rek) ta­yi­ni­mi CHPli­ler dur­dur­du...

Yaz­sam bu say­fa­la­ra sığ­maz...
...
Şim­di de ül­ke­de ki ha­va ra­po­ru ol­duk­ça 
ka­rı­şık.

Bir ta­raf­ta MOS­SA­D’­ın azı diş­le­ri, di­ğer ta­raf­ta açı­ğa al­ma­lar yü­zün­den şap­ka­sı­nı ha­va­ya atan Ulu­sal­cı yel­pa­ze... Pe­rin­çe­k’­e gö­re, ik­ti­da­ra ait olan HSYK şim­di de cum­hu­ri­ye­te ema­net.

Öy­le olun­ca da ba­kı­yo­rum  mus­luk­lar çap­raz  akı­yor.  

Han­gi­sin­den Ak su aka­ca­ğı he­nüz açık ve net de­ğil...

Kaynak:Vahdet

Yasal Uyarı : Yayınlanan Makale/Haber/Foto/Video ve diğer içeriklerin tüm hakları saklıdır. İçeriklere yapılan yorumlardan suç teşkil eden içeriğe sahip yorumlar onaylanmaz. Bu tür durumlarda yasal sorumluluk yorumu yapan kişiye aittir. Gerektiği takdirde yorumun yapıldığı ip adresi ve benzeri bilgiler gerekli mercilerle paylaşılır.
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !